Chiến lược phát triển

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

-       Đạt được kết quả nghiên cứu xuất sắc có thể so sánh trên phạm vi quốc gia;

-       Cải tiến liên tục chất lượng giảng dạy;

-       Đẩy mạnh hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế một số hoạt động chủ yếu;

-       Làm tăng doanh thu từ các hoạt động thị trường.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

-       Đối với cán bộ viên chức: Hợp tác chặt chẽ, Trách nhiệm xã hội, Cập nhật kiến thức, Phát triển bền vững.

-       Đối với sinh viên: Kiến thức nền tảng, Tự do học thuật, Tư duy sáng tạo, Tự thân phát triển.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

- Khoa là đơn vị hành chính cơ sở của Trường, tham mưu với Ban giám hiệu về các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Khoa, giúp Hiệu trưởng trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

- Khoa tổ chức đào tạo cử nhân một số ngành theo mục tiêu, quy mô các loại hình đào tạo của Nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục dạy nghề phê duyệt;

- Khoa trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của sinh viên trong khoa theo Quy chế Công tác HSSV. Tham gia thu học phí, lệ phí của sinh viên trong khoa theo sự phân cấp của Nhà trường.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy các học phần thuộc ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán, giảng dạy các học phần kinh tế - quản trị kinh doanh cho các ngành kỹ thuật theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường.

- Xây dựng chiến lược phát triển Khoa cho 10 năm sau: quy hoạch xây dựng đội ngũ, xây dựng chương trình, nghiên cứu khoa học, quản lý giảng viên, cán bộ và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Khoa theo năm học, từng học kỳ và từng tháng.

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng các đề tài khoa học kinh tế vào thực tiễn cuộc sống nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy học, thực hành và thực tập.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, viên chức (CBVC) và sinh viên; tổ chức đào tạo, bồi dương nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBVC thuộc Khoa.

- Quản lý, sử dụng an toàn và có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc phạm vi Khoa phụ trách;

- Phối hợp với các Khoa, phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học của trường trong việc xây dựng chương trình, sắp thời khóa biểu đối với các học phần do Khoa phụ trách;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học theo dõi tiến độ giảng dạy và quản lý chất lượng học của sinh viên; hợp đồng thỉnh giảng đối với các học phần chưa có giảng viên đảm nhận;

- Phối hợp với Phòng Tổ chức - Cán bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBVC Khoa; bổ sung biên chế, nhân sự của Khoa theo kế hoạch của Trường;

- Phối hợp với Phòng Quản trị thiết bị và Xây dựng, Ban Thư viện xây dựng kế hoạch và đề nghị mua sắm trang thiết bị; giáo trình, tài liệu tham khảo và phương tiện dạy học của Khoa;

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài vụ dự toán thu chi kinh phí dành cho các hoạt động chuyên môn như: đi tập huấn, tham gia khóa đào tạo ngắn hạn, đi công tác,... của CBVC trong Khoa;

- Phối hợp với Phòng Thanh tra và Công tác sinh viên, Công Đoàn, Đoàn TNCSHCM trong việc tổ chức các hoạt động phong trào cho sinh viên;

- Phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế để xây dựng định hướng, lập kế hoạch và tổ chức triển khai về hoạt động nghiên cứu và hội thảo khoa học của khoa; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động  hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước;

- Phối hợp với Ban Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí ra đề, chấm thi hết học phần, thi tốt nghiệp; tham gia coi thi; sơ tổng kết học kỳ, năm học, khóa học của sinh viên,…;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.