Sứ mệnh tầm nhìn

SỨ MẠNG

Sứ mang của khoa Kinh tế là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực thuộc khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh. Chương trình đào tạo cung cấp cho người học có những kiến thức vững chắc về lý thuyết kinh tế - quản trị kinh doanh cơ bản và hiện đại, có phong cách năng động, có tư duy mở và sáng tạo cũng như phương pháp tự học tập và nâng cao trình độ, có những kỹ năng cơ bản cần thiết về chuyên môn và xã hội, có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ mà thực tiễn đặt ra tương ứng với từng trình độ, ngành nghề đào tạo.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

-       Đạt được kết quả nghiên cứu xuất sắc có thể so sánh trên phạm vi quốc gia;

-       Cải tiến liên tục chất lượng giảng dạy;

-       Đẩy mạnh hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế một số hoạt động chủ yếu;

-       Làm tăng doanh thu từ các hoạt động thị trường.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

-       Đối với cán bộ viên chức: Hợp tác chặt chẽ, Trách nhiệm xã hội, Cập nhật kiến thức, Phát triển bền vững.

-       Đối với sinh viên: Kiến thức nền tảng, Tự do học thuật, Tư duy sáng tạo, Tự thân phát triển.