Chương trình đào tạo của các ngành khoa kinh tế

Chương trình đào tạo của các ngành khoa kinh tế

20/12/2015 385 lượt xem
Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết của các ngành thuộc khoa kinh tế
TỔNG HỢP CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỔNG HỢP CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

26/09/2015 323 lượt xem
Chuẩn đầu ra là yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp mà người học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, được cơ sở đào tạo cam kết với người học, xã hội và công bố công khai cùng với các điều kiện đảm bảo thực hiện. Dưới đây là chuẩn đầu ra của các ngành, chương trình đào tạo thuộc khoa Kinh tê
1