Ban lãnh đạo khoa

Ban lãnh đạo khoa

TT

BAN CHỦ NHIỆM

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

01

TS. Nguyễn Văn Hưởng

Trưởng khoa

0989 138 137

vanhuong75hy@gmail.com

02

Ths. Kim Quang Chiêu

P. Trưởng khoa

0983 122 172

kimquangchieu@gmail.com

 

Các thế hệ Trưởng khoa

1.     Nguyễn Văn Hưởng    (Trưởng bộ môn: 2005-2007)

2.     Nguyễn Văn Hưởng    (Phó trưởng khoa: 2008-2009)

3.     Kim Quang Chiêu       (Phó trưởng khoa: 2010-2013)

4.     Nguyễn Văn Hưởng    (Trưởng khoa: 2013-2017)

Trưởng, phó bộ môn/ trung tâm

TT

BỘ MÔN/ TRUNG TÂM

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Quản trị kinh doanh

TS. Nguyễn Xuân Huynh

Trưởng BM

0902596899

02

Kế toán

Ths. Đỗ Văn Cường

P. Trưởng BM

0983827838

03

Kinh tế

TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Trưởng BM

0868585679

04

Trung tâm THKT&HTDN

Ths. Kim Quang Chiêu

Giám đốc

0983 122 172