Ban lãnh đạo khoa

 

  Ban lãnh đạo khoa

TT

BAN CHỦ NHIỆM

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

01

TS. Nguyễn Văn Hưởng

Trưởng khoa

0989 138 137

vanhuong75hy@gmail.com

 

Các thế hệ Trưởng khoa

  1. Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng bộ môn: 2005-2007).
  2. Nguyễn Văn Hưởng (Phó trưởng khoa: 2008-2009).
  3. Kim Quang Chiêu (Phó trưởng khoa: 2010-2013).
  4. Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng khoa: 2013-2017).
  5. Nguyễn Văn Hưởng.

Trưởng, phó bộ môn

TT

BỘ MÔN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Quản trị kinh doanh

TS. Hoàng Hải Bắc

Trưởng BM

0913 035 792

02

Kế toán

TS. Đào Thị Hương

P. Trưởng BM

0972 887 596

03

Kinh tế

TS. Hoàng Minh Đức

P. Trưởng BM

0975 766 596