Ban lãnh đạo khoa

Ban lãnh đạo khoa

TT

BAN CHỦ NHIỆM

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

01

TS. Nguyễn Văn Hưởng

Trưởng khoa

0989 138 137

vanhuong75hy@gmail.com

02

Ths. Kim Quang Chiêu

P. Trưởng khoa

0983 122 172

kimquangchieu@gmail.com

 

Các thế hệ Trưởng khoa

1.     Nguyễn Văn Hưởng    (Trưởng bộ môn: 2005-2007)

2.     Nguyễn Văn Hưởng    (Phó trưởng khoa: 2008-2009)

3.     Kim Quang Chiêu       (Phó trưởng khoa: 2010-2013)

4.     Nguyễn Văn Hưởng    (Trưởng khoa: 2013-2017)

Trưởng, phó bộ môn/ trung tâm

TT

BỘ MÔN/ TRUNG TÂM

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Quản trị kinh doanh

Ths. Đoàn Thị Thu Hương

P. Trưởng BM

0983 099 848

02

Kế toán

Ths. Đỗ Tiến Hưng

P. Trưởng BM

0974 740 860

03

Kế toán

Ths. Đỗ Văn Cường

P. Trưởng BM

0966 083 388

04

Trung tâm THKT&HTDN

Ths. Kim Quang Chiêu

Giám đốc

0983 122 172

05

Trung tâm THKT&HTDN

Ths. Hoàng Hải Bắc

P. Giám đốc

0913 035 792