Lịch sử phát triển

Ngày 15/9/2005, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã ký Quyết định số 454/QĐ -ĐHSPKTHY về việc thành lập Bộ môn Kinh tế trực thuộc Trường. Bộ môn gồm 05 cán bộ giảng viên, trong đó có 01 thạc sĩ.

Ngày 18/12/2007 khoa Kinh tế chính thức được thành lập theo quyết định số: 1103/QĐ-ĐHSPKTHY của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Khoa Kinh tế bao gồm 02 Bộ môn và 01 Trung tâm. Bộ môn Quản trị kinh doanh, Bộ môn Kế toán, Trung tâm Thực hành Kinh tế và Hỗ trợ Doanh nghiệp (tiền thân là Bộ môn Cao Đẳng).