Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ giảng viên của khoa kinh tế phát triển ngày càng lớn mạnh, không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Năm 2005 số lượng CBVC của Bộ môn Kinh tế là 5 (trong đó 1 thạc sỹ, 4 cử nhân) đến ngày 12/2013 đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của khoa kinh tế là 61 (trong đó: 02 PGS.TS; 10 TS; 02 NCS.Ths; 37 Ths; 4 học viên cao học và 6 cử nhân).