Đội ngũ cán bộ giảng viên khoa kinh tế

Đội ngũ giảng viên của khoa kinh tế phát triển ngày càng lớn mạnh, không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng.

Tính đến tháng 9/2017 đã có 64 cán bộ giảng viên. Trong đó

- Phó giáo sư - Tiến sĩ : 04

- Tiến sĩ :21

- Thạc sĩ : 38

- Đại học : 01

Số lượng cán bộ đang đi học nâng cao trình độ là :

- Nghiên cứu sinh : 15

- Cao học : 01