Tin tức


THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ - KHOA KINH TẾ - TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN
14/08/2017 16 lượt xem
Sinh viên Kinh tế đầu tư sẽ được cung cấp kiến thức về khung pháp lý về đầu tư, hệ thống chuẩn mực đầu tư của Việt Nam qua Luật Đầu tư số: 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 được thông qua tại Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 và các chính sách, chiến lược đầu tư quốc tế; các quy định về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ chuyên ngành đầu tư, các công tác hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm tra giám sát và xử lý trong hoạt động đầu tư nhất là đầu tư xây dựng, tài chính, chứng khoán.