THÔNG BÁO KIỂM TRA HỌC BỔNG VÀ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

Đăng ngày 13/02/2020 2 lượt xem

Căn cứ theo thông báo số 12/TB-ĐHSPKTHY ngày 10/01/2020 về việc xét học bổng khuyến kích học tập

Căn cứ theo  hướng dẫn xét học bổng khuyến kích học tập và quy trình xét học bổng cho HSSV do Hiệu Trưởng trường Đại học SPKT Hưng Yên ký ngày 10 tháng 01 năm 2019. 

Căn cứ theo Quyết định số 92/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 10/01/2020 về việc phê duyệt dự toán, mức tiền và tỷ lệ học bổng

Khoa Kinh tế đã tiến hành xét học bổn khuyến kích học tp cho sinh viên của khoa . Kết quả như sau

 + Tổng số sinh viên: 624

+ Tổng số suất học bổng được phân bổ (ĐH: 7.00 %/lớp): 46 suất

+ Số sinh viên được nhận học bổng xét theo từng lớp: 46 suất

Kết quả xem tại file đính kèm 

1. Kết quả xét công nhận điểm hạnh kiểm 

2. Danh sách sinh viên xét học bổng khuyến kích học tập

Sinh viên các lớp kiểm tra lại danh sách học bổng , hạnh kiểm của các lớp và phản hồi lại với GCVN , giáo vụ khoa trước ngày 25/02/2020