Thông báo về thời hạn nộp rèn luyện của các lớp sinh viên

Đăng ngày 08/01/2016 1972 lượt xem

 Các giáo viên chủ nhiệm và các lớp chú ý, năm nay mẫu làm hạnh kiểm sẽ theo mẫu mới do nhà trường quy định vì vậy các lớp chú ý triển khai làm theo mẫu mới bắt đầu từ kỳ 1 năm nay.  Yêu cầu gửi bản cứng bao gồm bảng tổng hợp của lớp, phiếu đánh giá của từng cá nhân trong lớp phải được đóng thành quyển bìa xanh ghi rõ tên lớp và bản mềm vào email lananhtk2@gmail.com

 Hạn nộp rèn luyện đối với các lớp khóa cũ là ngày 19/1/2015, đối với các lớp nhập học năm 2015 thì là 23/2/2015

Giáo viên chủ nhiệm và lớp hết sức lưu ý. Chỉ làm hạnh kiểm khi có đầy đủ điểm học tập của các môn học. Tới thời gian quy định nếu lớp nào vẫn chưa biết điểm môn học yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lập danh sách các môn chưa có điểm gửi về khoa để khoa tổng hợp gửi về phòng thanh tra 

/Upload/files/2016/Danh%20gia%20KQRL%20nam%202015.rar