Phân công giảng dạy học lại học cải thiện từ biên lai 26062 đến biên lai 26070

Đăng ngày 05/01/2016 412 lượt xem

Phân công giáo viên giảng dạy học lại học cải thiện. Các thầy cô được phân công chú ý phải sắp xếp lịch dạy sớm đặc biệt đối với các lớp chuẩn bị xét giao đồ án.

Sinh viên các lớp học lại chú ý liên lạc với các thầy cô theo số điện thoại để có lịch học sớm nhất

/Upload/files/2016/Ph%C3%A2n%20c%C3%B4ng%20m%C3%B4n%20d%E1%BA%A1y%20hoc%20lai%20cai%20thien.xls